Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTRA MUROS BV

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding of offerte door INTRA MUROS BV en op elke overeenkomst tussen Klant en INTRA MUROS BV. Door de aanbieding of offerte te aanvaarden, verklaart Klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en hierdoor gebonden te zijn. Ieder door Klant gestelde tegenwaarde is uitsluitend rechtsgeldig wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door INTRA MUROS BV werd aanvaard.
 2. INTRA MUROS BV, met ondernemingsnummer 0778.966.022 , is gelegen te Molendries 20, 9300 Aalst, roepnaam Brussels Huis. Indien Klant zich rechtstreeks wenst te richten tot de onderneming, is dit mogelijk via het telefoonnummer 053/215144.
 3. De offertes van INTRA MUROS BV blijven dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van INTRA MUROS BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de bevestiging door Klant. De bevestiging van de offerte, ook mondeling, is voor Klant bindend.
 4. De prijzen en prijsoffertes zijn onder voorbehoud van druk-en rekenfouten en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt INTRA MUROS BV zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Prijzen worden steeds in euro vermeld.

De prijzen worden voor elke overeenkomst afzonderlijk bepaald en kunnen geenszins als basis dienen voor andere soortgelijke overeenkomsten.

 1. Klant dient INTRA MUROS BV minstens twee (2) weken op voorhand op de hoogte te brengen dat tot opmeting kan worden overgegaan. Indien blijkt dat de locatie op het ogenblik van de opmeting niet voldoende afgewerkt is om tot opmeting over te gaan, behoudt INTRA MUROS zich het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen ter waarde van de verplaatsingskosten.

De kosten aangerekend voor opmeting worden gewaardeerd op basis van het aantal werkuren en de voorrijkost. Deze opmetings-kosten worden de Klant niet aangerekend indien Klant na opmeting de offerte aanvaardt en tot bestelling overgaat. Indien Klant na opmeting en offerte niet overgaat tot bestelling, behoudt INTRA MUROS BV het recht de kosten voor de opmeting toe te rekenen aan Klant.

Klant verbindt er zich toe INTRA MUROS BV op de hoogte te brengen van iedere verandering aan de locatie die wordt aangebracht na de opmeting en die wijzigingen in de opmeting kan teweegbrengen. Indien Klant deze verbintenis niet nakomt, kan INTRA MUROS BV niet aansprakelijk gehouden worden voor verkeerde opmetingen en de hieruit voortvloeiende gevolgen. Iedere verandering aan de locatie zoals onder deze paragraaf begrepen, brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee.

 1. Chemische of technische adviezen, schriftelijk dan wel mondeling, worden geheel vrijblijvend en voor best weten verstrekt. Zij zijn slechts te beschouwen als richtlijnen, waarvoor door INTRA MUROS BV geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
 2. Verkochte goederen blijven eigendom van INTRA MUROS BV tot het ogenblik van de algehele betaling.

Niettemin zijn de risico’s van verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van Klant vanaf het moment dat het verkochte goed is geleverd.

 1. De goederen worden steeds op risico van de Klant vervoerd. Vervoerskosten zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, steeds ten laste van de Klant. Ingeval INTRA MUROS BV het transport regelt, doet zij dit als aangestelde en op risico van de Klant.
 2. De eventuele leveringstermijnen zijn moeilijk in te schatten en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden INTRA MUROS BV niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 3. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Worden niet als dusdanig beschouwd: zaterdag, zondag en feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en inhaalrustdagen, dagen waarop uit oorzaak van het slechte weer of de gevolgen ervan het werk gedurende ten minste vier (4) uur onmogelijk was. De aanvang of hervatting van de werken zal steeds in gemeenschappelijk overleg worden bepaald.

Werken, welke niet in de offerte duidelijk vermeld zijn onder meer ten gevolge van verkeerde opmetingen of plangegevens, worden uitgevoerd als bijkomend werk tegen de voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik geldende uurlonen.

 1. De Klant dient de goederen te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan verondersteld wordt dat zij bekend zijn. De verkeerde aanbrenging door de Klant of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk beoogd werden, sluiten iedere verantwoordelijkheid van INTRA MUROS BV uit.

Voor verborgen gebreken, wordt de aansprakelijkheid van INTRA MUROS BV beperkt tot de kwantitatieve vervanging van het defecte product.

Wanneer INTRA MUROS BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, bevoorradingsproblemen bij of door leveranciers van INTRA MUROS BV e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt INTRA MUROS BV zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de Klant.

Betreffende de confectie van stoffen, kan de kleur licht afwijken ten opzichte van stalen door verschillen van kleurbad. Wasvoorschriften en krimptolerantie kunnen door de Klant steeds geraadpleegd worden op de desbetreffende stalen of via verzoek gericht tot INTRA MUROS BV. INTRA MUROS BV is niet verantwoordelijk voor maatafwijkingen ontstaan na (verkeerd) wassen en/of strijken van materialen door de Klant.

Onder invloed van direct en/of indirect (zon)licht kan (na kortere of langere tijd) zichtbare verkleuring van stoffen en verf ontstaan. Verkleuring is in dat opzicht een normaal proces dat afhankelijk is van het betreffende materiaal en de gebruiksomstandigheden waardoor deze vorm van verkleuring niet onder garantie valt.

Warmte en vocht kunnen een speling in lengte van bepaalde materialen veroorzaken. Daar deze omstandigheden zeer specifiek zijn aan iedere locatie, en bijgevolg moeilijk in te schatten door INTRA MUROS BV, is INTRA MUROS BV niet verantwoordelijk voor eventuele lengteverschillen veroorzaakt door warmte of vocht.

 1. Klachten omtrent de geleverde diensten en zichtbare gebreken aan goederen en elk protest dient te gebeuren binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum middels een aangetekend schrijven. Als de termijn van acht (8) werkdagen niet gerespecteerd wordt voor het protesteren van een factuur, beschouwt INTRA MUROS BV de factuur door de Klant aanvaard.

Klachten betreffende verborgen gebreken aan goederen dienen te worden verzonden binnen tien (10) dagen na de ontdekking van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van INTRA MUROS BV. Bij laattijdige betaling, zal de Klant interest verschuldigd zijn aan INTRA MUROS BV, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, gelijk aan vijftien percent (15%) en dit vanaf de factuurdatum.

In geval van een contante betaling, behoudt INTRA MUROS BV zich het recht het totaalbedrag dat de Klant betaalt in speciën, af te ronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf (5) cent.

In geval van niet-betaling behoudt INTRA MUROS BV zich het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Bovendien behoudt INTRA MUROS BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of niet-uitgevoerde gedeelte.

 1. De annulering door de Klant van een door hem geplaatste bestelling gebeurt slechts mits toestemming door INTRA MUROS BV onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel, geleden door INTRA MUROS BV, dat uit de annulering voortvloeit. Dit nadeel wordt volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat op twintig percent (20%) van de totale verkoopprijs. INTRA MUROS BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij wijziging aan de juridische toestand van de Klant.
 2. In geval van betwisting, zijn hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 1. INTRA MUROS BV behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op eender welk tijdstip eenzijdig te wijzigen.

Brussels Huis Aalst

Locatie

Molendries 20
Varkensmarkt 15
9300 Aalst

Openingsuren

Maan tot Vrij: 09:00 – 12:00 en 13:30 – 18:00
Zat: 09:30 – 17:00 doorlopend
Gesloten op Zon- en feestdagen
Voor projecten bij voorkeur op afspraak.

Verkoop & Order Opvolging

053 21 51 44
info@brusselshuis.be